Poradenstvo pre učiteľov

Naša odborná činnosť je zameraná na:

 • komplexnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku (určenie diagnózy a prognózy s následným návrhom na primeraný spôsob výchovy a vzdelávania),
 • komplexnú psychologickú a špeciálnopedagogickú terapiu (psychoterapiu, stimuláciu, korekciu oslabených alebo narušených schopností),
 • posudzovanie školskej zrelosti, predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
 • pripravujeme podklady na rozhodovanie o zaradení alebo preradení detí do materských, základných alebo špeciálnych škôl,
 • komplexnú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytovanie odbornej metodickej pomoci pri vypracúvaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov),
 • posudzovanie a prehodnocovanie vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.).

 

Poradenská činnosť:

 • vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • poradenstvo pri voľbe povolania,
 • poradenský servis pre rodičov,
 • poradenský servis pre učiteľov
 • konzultácie, prednášky a semináre (pre rodičov a pedagógov škôl a školských zariadení).     

 

Svoje služby scšpp Kremnica ponúka bezplatne, formou ambulantnej starostlivosti alebo návštev v  prostredí, v ktorom dieťa žije, v škole alebo v rodine, podľa konkrétnych potrieb rodičov.

 

RizVN Login