Poradenstvo pre rodičov

 

Poskytujeme nasledovné služby:

 • hodnotenie psychomotorického vývinu, ktoré slúži k zachyteniu vývinových odchýliek a k vypracovaniu individuálneho stimulačného programu v ranom veku ,
 • poskytovanie stimulácie raného vývinu a emočnej podpory, príp. psychoterapeutického vedenia  rodiny,

 

V oblasti logopedickej starostlivosti sa zameriavame na:

  
- diagnostiku a terapiu narušenej komunikačnej schopnosti:

   - deťom s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči,

   - deťom s chybami výslovnosti

   - deťom s narušenou plynulosťou reči (zajakavosť)

 • psychologickú  diagnostiku, prognostiku, terapiu a poradenstvo,
 • špeciálnopedagogickú diagnostiku, prognostiku, terapiu a poradenstvo,
 • depistáž     

 

Pre koho:

pre deti so všetkými druhmi, stupňami a vzájomnými kombináciami postihnutí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie - pre všetky deti zdravotne znevýhodnené:

 • mentálne,     
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • telesne,     
 • zrakovo,     
 • sluchovo,     
 • pre deti choré a zdravotne oslabené,
 • pre  deti s kombinovanými poruchami,
 • s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia),
 • poruchy pozornosti
 • s perverzívnymi vývinovými porucham 

 

Svoje služby scšpp Kremnica ponúka bezplatne, formou ambulantnej starostlivosti alebo návštev v  prostredí, v ktorom dieťa žije, v škole alebo v rodine, podľa konkrétnych potrieb rodičov.

RizVN Login