Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - SCŠPP Kremnica

Sme školské zariadenie špeciálno- pedagogického poradenstva.

Dátum založenia:1.8.2001 ako Súkromné detské integračné centrum od 1.9.2012 ako Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Právna forma: nezisková organizácia

Vlastníctvo: súkromné

Charakteristika činnosti firmy:

Zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť deťom jednotlivcom všetkých druhov a stupňov postihnutia od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Na základe rozhodnutia MŠ SR pod číslom 358/01-45.Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa §6 ods.3písm. a,zákona SNR č. 542/1999 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, v súlade s § 2a zákona NR SR č.2002/2001 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov a §2,§4,a §5 vyhlášky MŠ SR č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach s účinnosťou od 1.8.2001 zaradilo S DIC Kremnica do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva (SCŠPP) sa zriadilo podľa Školského zákona č.245/2008 na základe rozhodnutia M SR č.2012-12467/36938:3-916 ako školské zariadenie od 1.09.2012 pokračuje fyzická osoba, nepodnikateľskáforma nezisková organizácia riadená M SR.

Poskytujeme :

odbornú: psychologickú a špeciálno - pedagogickú starostlivosť deťom, žiakom so zdravotným znevýhodnením( postihnutím) a deťom, žiakom ktorí sú zdravotným postihnutím ohrozené, poradenstvo pre všetky druhy, stupne a kombinácie postihnutí, čiže pre jednotlivcovi s telesným, zrakovým, sluchovým, rečovým, mentálnym a viacnásobným postihnutím, pre jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu a jednotlivcov s vývinovými poruchami učenia, poradenstvo klientom vo vekovej kategórii od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, čiže v našej starostlivosti sú deti od raného veku až do získania prvého zamestnania.

O klientov sa stará tím kvalifikovaných odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce.

Zabezpečujeme komplexný diagnostický servis a následnú starostlivosť (terapiu, stimuláciu, intervenciu, reedukáciu, poradenstvo pre rodičov a pedagógov našich klientov, pomoc pri spracovaní dokumentácie, pri spracovavaní IVP a pod.).

Vzhľadom na vzniknutú situáciu s ochorením COVID-19 sme museli prerušiť všetky naše osobné kontakty s Vami. Prosíme Vás, sledujte vzniknutú situáciu v školstve a ihneď, ako sa obnoví vyučovanie na školách, začneme pracovať aj v našom zariadení. V tom istom čase sa znovu začne aj naša práca s Vami milí klienti. Dovtedy nás môžete kontaktovať na našich oficiálnych kontaktných číslach, alebo adresách. Ponúkame Vám aj kontakt na našich špeciálnych pedagógov. Ak ste ich klientmi, pokojne ich oslovte.


Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Sme školské zariadenie špeciálno- pedagogického poradenstva.

Dátum založenia:1.8.2001 ako Súkromné detské integračné centrum od 1.9.2012 ako Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Právna forma: nezisková organizácia

Vlastníctvo: súkromné

Charakteristika činnosti firmy:

Zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť deťom jednotlivcom všetkých druhov a stupňov postihnutia od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Na základe rozhodnutia MŠ SR pod číslom 358/01-45.Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa §6 ods.3písm. a,zákona SNR č. 542/1999 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, v súlade s § 2a zákona NR SR č.2002/2001 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov a §2,§4,a §5 vyhlášky MŠ SR č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach s účinnosťou od 1.8.2001 zaradilo S DIC Kremnica do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva (SCŠPP) sa zriadilo podľa Školského zákona č.245/2008 na základe rozhodnutia M SR č.2012-12467/36938:3-916 ako školské zariadenie od 1.09.2012 pokračuje fyzická osoba, nepodnikateľskáforma nezisková organizácia riadená M SR.

Poskytujeme :

odbornú: psychologickú a špeciálno - pedagogickú starostlivosť deťom, žiakom so zdravotným znevýhodnením( postihnutím) a deťom, žiakom ktorí sú zdravotným postihnutím ohrozené, poradenstvo pre všetky druhy, stupne a kombinácie postihnutí, čiže pre jednotlivcovi s telesným, zrakovým, sluchovým, rečovým, mentálnym a viacnásobným postihnutím, pre jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu a jednotlivcov s vývinovými poruchami učenia, poradenstvo klientom vo vekovej kategórii od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, čiže v našej starostlivosti sú deti od raného veku až do získania prvého zamestnania.

O klientov sa stará tím kvalifikovaných odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce.

Zabezpečujeme komplexný diagnostický servis a následnú starostlivosť (terapiu, stimuláciu, intervenciu, reedukáciu, poradenstvo pre rodičov a pedagógov našich klientov, pomoc pri spracovaní dokumentácie, pri spracovavaní IVP a pod.).

RizVN Login